Home > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > NOSTRA สนับสนุนแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” วิจัยสุขภาพผู้ป่วย หนุนการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย สู่การปฏิวัติวงการสุขภาพยุคดิจิทัล

NOSTRA สนับสนุนแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” วิจัยสุขภาพผู้ป่วย หนุนการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย สู่การปฏิวัติวงการสุขภาพยุคดิจิทัล

//
Comments are Off

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชันด้าน IoT โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด สนับสนุนแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” วิจัยสุขภาพผู้ป่วยมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 1 ปี โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสวมใส่ GARMIN Smart Watch เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลบันทึกกิจกรรมและสุขภาพต่อไปยังแพลตฟอร์ม Smart Health by NOSTRA ด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ Internet of Things (IoT) และ Data Analytics ในการบันทึกส่งข้อมูล เฝ้าระวัง และติดตามวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกาย นำไปสู่รายงานสุขภาพและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายปีนี้นำเสนอให้ปรับใช้ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม Wellness & Healthcare กลุ่ม Health Insurance และกลุ่มองค์กรยุคใหม่ โดยโครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการปฏิวัติวงการสุขภาพยุคดิจิทัล

พันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย ไตรวารี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียและที่ปรึกษาชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย กล่าวถึงอุบัติการณ์โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียในประเทศ พบว่าโรคนี้โดยส่วนใหญ่จะพบในเพศชายสัดส่วน 1:20,000 คน พบได้น้อยในเพศหญิง เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม มีบางส่วนที่เกิดจากการกลายพันธุ์และยังหาสาเหตุไม่ได้ โดยในประเทศไทยมีการจัดระบบการรักษาที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยมีภาครัฐช่วยสนับสนุน อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม เข้ามาช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งต้องใช้แฟคเตอร์เข้มข้นรักษาในปัจจุบัน และมีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับรักษาโรคนี้ 49 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาของผู้ป่วยในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ และยังอยู่ระหว่างการเริ่มศึกษาวิจัยการตัดต่อยีนส์ และด้วยสาเหตุจากการขาดโปรตีนแฟคเตอร์แปดหรือเก้าที่ทำให้เลือดหยุด ทำให้ผู้ป่วยมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการออกกำลังกายทำให้อาจเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา ทางชมรมฯ และทีมแพทย์ผู้ดูแลจึงได้ช่วยกันคิดค้นและหาทางเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยเหล่านี้ ได้มีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เป็นที่มาของการนำแพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลกิจกรรมและสุขภาพ และได้จัดหาความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นกำลังเสริมในการเก็บข้อมูล

ด้านทันตแพทย์มณฑล สุวรรณนุรักษ์ ประธานชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้ประกอบด้วยทีมงานหลายฝ่าย ได้แก่ ทีมหน่วยโลหิตวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า ทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากศูนย์กีฬารามาธิบดี และกรรมการจากชมรมผู้ป่วยฯ ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทัศนคติต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียเพื่อให้ผู้ป่วยฯ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น อันส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ซึ่งจะส่งผลทำให้ลดอุบัติการณ์ของการมีเลือดออกของผู้ป่วยฯ ลงอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้ป่วยฯ ก็จะพึ่งพาการใช้ยาแฟคเตอร์น้อยลง ซึ่งมีผลดีต่อร่างกายผู้ป่วยฯ เอง และลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่เนื่องจากข้อจำกัดของผู้ป่วยฯ โครงการจึงต้องมีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการติดตามกิจกรรมและข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างชมรมผู้ป่วยฯ และ NOSTRA โดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างความแข็งแรงของร่ายกาย โดยใช้ Smart Watch ติดตามและเก็บข้อมูลผู้ป่วยผ่าน Smart Health นำไปสู่ Social Impact ให้ผู้ป่วยออกกำลังกายมากขึ้น และลดความเจ็บป่วยลง ตลอดจนภารกิจสำคัญคือ เผยแพร่ความรู้การป้องกันโรค และส่งเสริมการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย สมาชิกครอบครัว และคนภายนอก สนับสนุนให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ และสร้างเครือข่ายผู้ป่วยให้ทั่วถึง

สำหรับความร่วมมือส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยฮีโมฟีเลียในระยะแรกนี้ จะใช้แพลตฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้ป่วยฯ ในโครงการจำนวน 35 คน ประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโครงการฯ คาดหวังผลวิจัยในรอบ 3-6 เดือนให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น จัด Social Event ในรอบ 6 เดือน ให้กับชมรมอื่น ๆ คาดหวังให้ทัศนคติของผู้ป่วยเปลี่ยนไป ไม่กลัวการออกกำลังกายและสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้ป่วยและส่งต่อทัศนคติที่ดีให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้หันมาออกกำลังกายมากขึ้น

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าวว่า โครงการวิจัยสุขภาพผู้ป่วยมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกในการนำแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” เข้ามาใช้ในวงการสุขภาพ จากการบันทึก เฝ้าระวัง และติดตามผลการออกกำลังกายของผู้ป่วย โดย NOSTRA ให้การสนับสนุนค่าบริการแพลตฟอร์มพร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันกับผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปี

“Smart Health by NOSTRA” เป็นนวัตกรรมเชื่อมต่อข้อมูลจาก Activity Platform หรือ Smart Watch Platform ที่สามารถบันทึกผลต่าง ๆ ขณะการออกกำลังกาย และติดตามผลการออกกำลังกายของผู้เข้าร่วมทดสอบได้อย่างแม่นยำ และทางแพทย์ในชมรมฯ สามารถเข้าถึงและดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ครบถ้วน เพื่อสามารถวิเคราะห์ และสรุปผลด้านสุขภาพของผู้เข้ารับการทดสอบได้อย่างถูกต้อง ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลพฤติกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพให้ได้ผลรายงานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ Internet of Things (IoT) และ Data Analytics ” นายวิชัยกล่าว

นอกจากนี้ “Smart Health by NOSTRA ” ยังมีเป้าหมายนำเสนอให้มีการนำไปปรับใช้ในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม Wellness & Healthcare เช่น โรงพยาบาล Health Care Center ชั้นนำของไทย ยกระดับและพัฒนาบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็น Digital Health Care เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพสูงสุด กลุ่ม Health Insurance นำไปใช้ในการออกแบบกรมธรรม์เฉพาะบุคคล (Personalize) ให้เหมาะสมกับลูกค้าที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระดับที่ต่างกันได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ลูกค้าหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในระยะยาว และกลุ่มองค์กรยุคใหม่ ที่ใส่ใจสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ภายในองค์กรที่ดี สู่ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานอย่างเต็มที่ หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจแพลตฟอร์มสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nostramap.com/smarthealth/

Comments

comments

You may also like
NOSTRA ตอบรับกระแส EV ชูบริการชุดข้อมูลสถานีชาร์จไฟฟ้า และบริการแผนที่ออนไลน์ Map APIs สนับสนุนกลุ่มธุรกิจใน EV charging ecosystem
NOSTRA ส่งซูโลชัน Online Map Service เสริมแกร่งธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ฝ่าความท้าทายในเรด โอเชี่ยน
NOSTRA ส่งแอปฯ Digital Work by NOSTRA เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน WFH ชี้ “ทำงานจากทุกที่” คือความท้าทายในยุค Next Normal
NOSTRA ชูหมัดเด็ดกลยุทธ์รับเทรนด์ธุรกิจปี 2564 เปิด 12 เทรนด์ทรงอิทธิพลในรอบทศวรรษ